Home    Những hoạt động khác
Bộ sưu tập ảnh của:

Những hoạt động khác

Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện các hoạt động khác nhằm hỗ trợ cho những đối tượng dễ bị tổn thương và cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.