Home    Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng BDKH
Bộ sưu tập ảnh của:

Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng BDKH

Nhiều hoạt động đã được thực hiện, hỗ trợ cộng đồng các địa phương tăng cường khả năng quản lý rủi ro thiên tai.

  • Lập kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng;
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu;
  • Tổ chức các sự kiện và các chiến dịch truyền thông về rừng ngập mặn, biến đổi khí hậu, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai;
  • Tập huấn nâng cao năng lực về rừng ngập mặn, sinh kế, phòng ngừa thiên tai, truyền thông và vấn đề giới trong thực hiện dự án cho cộng đồng, cán bộ UBND xã, giáo viên các trường THCS, Tiểu học và Mầm non đóng trên địa bàn.