Thư viện

Home    Thư viện ảnh & video

Thư viện ảnh

Click vào từng chủ đề để xem được nhiều ảnh hơn

Sinh kế bền vững

Hình ảnh về mô hình sinh kế tăng thu nhập cho người dân ở các vùng dự án. Bạn có...

Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng BDKH

Nhiều hoạt động đã được thực hiện, hỗ trợ cộng đồng các địa phương tăng cường khả năng quản lý...

Quản lý tài nguyên và bảo tồn thiên nhiên

Trung tâm đã hợp tác thực hiện hoạt động bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên tại các...

Sự kiện và mạng lưới làm việc

Thông qua các hoạt động chéo, trung tâm đã tham gia trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.

Những hoạt động khác

Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện các hoạt động khác nhằm hỗ trợ cho những đối tượng dễ bị...

Hình ảnh các khóa đào tạo và tập huấn

Trung tâm đã đào tạo năng lực cho tất cả các cấp và các đối tượng tham gia